Artikel 1: Partijen 

In deze algemene voorwaarden worden partijen aangeduid als “Rock City Brewing” voor  bierbrouwerij Rock City Brewing en “Afnemer” voor de wederpartij van Rock City Brewing. 

Artikel 2: Algemeen 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en  diensten van Rock City Brewing. 

De niet rechtsgeldigheid van enige bepaling van de algemene voorwaarden in een concrete  situatie laat de toepassing van de overige bepalingen daarvan onverlet. Ter vervanging van  de niet rechtsgeldige bepaling voorzien partijen voor die situatie in onderling overleg in een  

regeling die zo veel als mogelijk in overeenstemming is met de strekking van de niet  rechtsgeldige bepaling. 

Artikel 3: Aanbiedingen en orders 

Elke schriftelijke aanbieding van Rock City Brewing, is geldig tot maximaal 1 maand na datum  van uitbrengen van de aanbieding, mits getekend door daartoe bevoegde personen. Rock City Brewing behoudt zich het recht voor om voor op order te leveren zaken minimum hoeveelheden te bepalen. Voorts behoudt Rock City Brewing zich het recht voor orders in  gedeelten uit te voeren. 

Ingeval een Afnemer opdracht heeft gegeven tot levering van goederen onder een door hem  bepaalde handelsnaam, is Rock City Brewing niet aansprakelijk voor de eventuele rechten  van derden op deze handelsnaam. Onder handelsnaam wordt in dit verband tevens verstaan  een beeldmerk. 

Artikel 4: Wijziging en annulering van overeenkomsten 

Behoudens de wettelijke verplichtingen daartoe kan een Afnemer een overeenkomst slechts  wijzigen of annuleren na schriftelijke toestemming van Rock City Brewing. Het wijzigen van  een overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Na ondertekening hiervan door alle  betrokken partijen zal het gewijzigde onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke  overeenkomst. 

Bij annulering van een overeenkomst of andere al gemaakte afspraken is Rock City Brewing  gerechtigd de reeds door haar ter zake van de uitvoering van de overeenkomst en/of  afspraken gemaakte kosten onverkort aan de Afnemer in rekening te brengen. De Afnemer  zal deze kosten onverkort voor haar rekening nemen. 

Artikel 5: Prijzen 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en vermeld luiden de door Rock City Brewing  gehanteerde prijzen in Euro’s. 

De door Rock City Brewing opgegeven prijzen gelden af brouwerij, dus exclusief  vervoerskosten in de breedste betekenis van het begrip, maar inclusief heffingen en  accijnzen, doch exclusief omzetbelasting, statiegeld op emballage en eventuele afzonderlijk  gespecificeerde toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door Rock City  Brewing anders is aangegeven. 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor rechtstreeks aan een Afnemer te  leveren goederen en/of te verrichten diensten de prijzen die op het tijdstip van levering  respectievelijk verrichting van de dienst door Rock City Brewing worden gehanteerd.

Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen na de totstandkoming van een  overeenkomst worden aan de Afnemer doorberekend. 

Artikel 6: Levering en levertermijnen 

Levering van goederen geschiedt af brouwerij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Indien schriftelijk franco levering van zaken is overeengekomen gaat het risico met  betrekking tot de zaken over op de Afnemer op het moment van levering van de goederen,  dat wil zeggen op het moment waarop de zaken los- c.q. laad gereed aan de Afnemer  worden aangeboden. 

Bij franco levering is Rock City Brewing vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de  zaken. Vervoer of verplaatsing van de zaken op het terrein en/of (bedrijfs)ruimten van de Afnemer geschieden voor risico van de Afnemer. 

Het afleveradres van de goederen moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen die  voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Als zich problemen voordoen met betrekking tot  de bereikbaarheid van het afleveradres komt alle schade welke daaruit voortvloeit voor  beide partijen, voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer moet op het  afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten alsmede voor het onmiddellijk lossen  c.q. laten lossen zorg dragen. Blijft de Afnemer hiermee in gebreke dan komen de kosten  welke Rock City Brewing ter zake maakt en/of reeds heeft gemaakt voor rekening van de  Afnemer. Ook de overige schade welke hieruit voortvloeit komt voor rekening en risico van  de Afnemer. 

De Afnemer is in ieder geval verplicht Rock City Brewing of haar vervoerder(s) op alle  werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur in de gelegenheid te stellen goederen aan zijn  adres af te leveren, tenzij anders is overeengekomen. Indien wachttijden bij aflevering  ontstaan komt de daadwerkelijk geleden schade welke Rock City Brewing hierdoor lijdt,  onverkort voor rekening van de Afnemer. 

Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk  schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van de overeengekomen  levertermijn levert geen verzuim van Rock City Brewing op. Bij niet tijdige levering is de  Afnemer echter gerechtigd te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn  plaatsvindt, bij gebreke waarvan Afnemer, behoudens het bepaalde in artikel 13 van de  algemene voorwaarden, gerechtigd is de overeenkomst bij aangetekend schrijven te  ontbinden voor het gedeelte waarvoor Rock City Brewing in gebreke is gebleven. Afnemer  heeft dit recht tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst evenwel niet indien hij  zelf in verzuim is. 

Rock City Brewing is te allen tijde gerechtigd goederen onder rembours af te leveren. 

Artikel 7: Kwaliteit 

Door Rock City Brewing te leveren en geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de  normen van de HACCP. Wat soorten, afmetingen, aantallen enzovoorts per handelseenheid  betreft worden de soorten, afmetingen aantallen enzovoorts volgens de normale  handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd. 

Artikel 8: Betaling 

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling, inclusief de bijkomende kosten, contant  plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Onder contante betaling wordt mede  verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Rock City Brewing 

aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te  beschouwen als fatale termijnen. 

Rock City Brewing is gerechtigd om vooruitlopend op de betaling als is bedoeld in het eerste  lid van dit artikel een aanbetaling van het factuurbedrag te eisen, mits van tevoren  schriftelijk aangegeven. 

Indien Rock City Brewing bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling de desbetreffende  vordering(en) ter incasso in handen van derden heeft gesteld is de Afnemer tevens de  buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten  worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van  € 50,00 (zegge vijftig euro). 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

Alle door Rock City Brewing geleverde goederen blijven eigendom van Rock City Brewing  totdat de Afnemer de daarvoor overeengekomen koopprijs en de door Rock City Brewing  jegens Afnemer ingestelde vorderingen als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk  Wetboek heeft voldaan. 

Behoudens de in het vierde lid van dit artikel omschreven gevallen is de Afnemer vóór de  volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventuele rente en kosten niet  bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het geval een derde te goeder trouw het eigendom van nog niet volledig betaalde  goederen heeft gekregen en deze derde de ter zake verschuldigde koopsom nog niet heeft  voldaan, verbindt Afnemer zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht op de  goederen voor te behouden en, voor zover mogelijk, een pandrecht te vestigen op de  vordering(en) die hij op deze derde heeft. 

Afnemer is bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader  van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, tenzij Rock City Brewing schriftelijk te  kennen heeft gegeven dat de Afnemer deze goederen terstond ter beschikking moet stellen  van Rock City Brewing. 

Indien Rock City Brewing bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Afnemer aan  haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terughaalt, is de Afnemer tevens de ter  zake door Rock City Brewing gemaakte kosten verschuldigd. 

Artikel 10: Verplichtingen van de Afnemer in het algemeen 

Elke Afnemer die door Rock City Brewing geleverde goederen verhandelt, is verplicht: – deze goederen uitsluitend te verhandelen in de van Rock City Brewing afkomstige  originele en onbeschadigde detailverpakking zonder daaraan enige verandering aan  te brengen en, voor zover van toepassing, aan zijn Afnemers voor de emballage  tenminste eenzelfde bedrag aan statiegeld in rekening te brengen als Rock City  Brewing aan de Afnemer in rekening heeft gebracht; 

– voor de merken van Rock City Brewing slechts reclame te maken op een wijze die  door Rock City Brewing is goedgekeurd. Reclamemateriaal dat Rock City Brewing aan  de Afnemer ter beschikking heeft gesteld blijft eigendom van Rock City Brewing. De  Afnemer dient dit materiaal, na een daartoe strekkend verzoek, binnen één week aan  Rock City Brewing te retourneren; 

– zich te onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over naam, merken,  producten of emballage van Rock City Brewing;

– alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de bieren en  overige goederen van Rock City Brewing. Hieronder wordt mede verstaan het  regelmatig volgens de voorschriften reinigen en spoelen van tapinstallaties en ander  materiaal. Rock City Brewing is nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van haar  afkomstige goederen, welke gebreken zijn te wijten aan onjuiste of onzorgvuldige  opslag en behandeling daarvan door of vanwege de Afnemer of door hem geleverde  zaken; 

– de producten welke door Rock City Brewing worden afgeleverd, dienen bij aflevering  door de Afnemer te worden gecontroleerd. Na deze controle worden de door Rock  City Brewing geleverde producten geacht in orde te zijn en is het risico van  gebrekkige (of gebreken aan) producten voor rekening en risico van de Afnemer, een  en ander behoudens tegenbewijs. Ook indien de Afnemer er voor kiest om geen  controle uit te oefenen bij aflevering, wat schriftelijk wordt vastgelegd, komt elk  risico voor rekening van de Afnemer. 

– Rock City Brewing voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel  genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete te  betalen van € 1.000,00 (zegge éénduizend euro) en in zodanig geval te aanvaarden  dat Rock City Brewing het recht heeft (een) overeenkomst(en) te annuleren of  ontbonden te verklaren en/of de Afnemer van verdere levering uit te sluiten, alles  met recht op schadevergoeding, onverminderd het recht van Rock City Brewing om  alsnog nakoming te vorderen, al dan niet met schadevergoeding. 

Artikel 11: Eigendom emballage 

Retouremballage, zijnde emballage die kennelijk voor meermalig gebruik is bestemd,  waaronder onder meer zijn begrepen fusten, tanks, flessen en kratten alsmede  hulpmiddelen waaronder pallets en koolzuurstofflessen, blijven eigendom Rock City  Brewing, niettegenstaande betaling van statiegeld hiervoor door de Afnemer. Indien de Afnemer de in het eerste lid van dit artikel bedoelde retouremballage en  hulpmiddelen verkrijgt, hetzij van Rock City Brewing, hetzij van derden, zal hij deze  emballage en hulpmiddelen gaan houden voor Rock City Brewing. 

De Afnemer is niet gerechtigd de in het eerste lid van dit artikel bedoelde retouremballage  en hulpmiddelen aan derden in eigendom over te dragen, noch voor andere doeleinden te  (laten) gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd. 

Artikel 12: Statiegeld 

Voor retouremballage en hulpmiddelen als bedoeld in artikel 11 wordt statiegeld geheven. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van  emballage en hulpmiddelen. 

Retouremballage en hulpmiddelen dienen zo spoedig mogelijk aan Rock City Brewing te  worden geretourneerd, waarbij de Afnemer verplicht is er zorg voor te dragen dat de flessen  naar inhoudsmaat, vorm en kleur in de bijbehorende kratten en dergelijke gesorteerd en  gepalleteerd zijn. 

Voor beschadigde retouremballage en hulpmiddelen vindt geen terugbetaling van berekend  statiegeld plaats.

Artikel 13: Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) 

Rock City Brewing is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe is  verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch  krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening  komt. 

Mocht de overmacht als is bedoeld in het eerste lid van dit artikel langer dan één maand  duren, dan is zowel Rock City Brewing als de Afnemer gerechtigd, door kennisgeving aan de  andere partij, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst eenzijdig te ontbinden voor  het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan. 

Onder overmacht als is bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt in ieder geval verstaan:  oorlog(gevaar), revolutie, onlusten, brand, watersnood, werkstaking, ziekte,  transportbelemmering, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen,  storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie en bedrijfsbenodigdheden,  met inbegrip van tekortkoming van leveranciers van wie Rock City Brewing een en ander  betrekt, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere omstandigheid  buiten de invloedssfeer van Rock City Brewing. 

Artikel 14: Klachten 

Klachten betreffende geleverde goederen of verrichte diensten behoren binnen redelijke  termijn nadat de vermeende tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen  zijn, onder nauwkeurige opgave van aard en omvang van de klachten, schriftelijk bij Rock  City Brewing te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de goederen  of diensten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 

Bij klachten betreffende de stukstal van geleverde goederen betekent het bepaalde in het  eerste lid van dit artikel dat de Afnemer direct na ontvangst van de goederen dient te reclameren. Bij gebreke hiervan, worden de ter zake van de desbetreffende levering op de  vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden geacht  door de Afnemer als juist te zijn erkend. 

Bij zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen betekent het bepaalde in het  eerste lid van dit artikel dat de Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week  na ontvangst van de goederen dient te reclameren. Bij gebreke hiervan wordt de Afnemer  geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 

Indien Rock City Brewing van oordeel is dat een klacht betreffende geleverde goederen  gegrond is, is zij uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijke nieuwe levering van  goederen, zonder dat de Afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. De Afnemer zal de  goederen waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van Rock City Brewing houden. Dit artikel laat de werking van artikel 10 sub e. onverkort van kracht. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

Rock City Brewing noch de door deze ingeschakelde personen zullen jegens de  opdrachtgever, de onderneming of derden op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn voor  schade ontstaan door handelingen door dezen verricht binnen de formele kring van hun  bevoegdheden of anderszins samenhangend met of voortvloeiend uit de werkzaamheden  ten behoeve van de opdrachtgever en/of de onderneming, onverminderd aansprakelijk zijn  voor schade ontstaan door opzet of grove schuld van Rock City Brewing of door deze  ingeschakelde personen.

Voorts vrijwaart de opdrachtgever Rock City Brewing en de door deze aangewezen personen  voor elke aansprakelijkheid van Rock City Brewing en/of deze personen jegens derden  samenhangend met of voortvloeiend uit handelingen van deze verricht binnen de formele  kring van diens bevoegdheden of anderszins samenhangend met diens werkzaamheden ten  behoeve van de opdrachtgever, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove  schuld van Rock City Brewing of door deze ingeschakelde personen. 

Onder aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige leden van dit artikel wordt mede verstaan  gehoudenheid tot voldoening van belastingaanslagen, premieheffing of enige andere  betaling die door de onderneming van opdrachtgever verschuldigd is of zal worden. Rock City Brewing noch door deze ingeschakelde personen zijn aansprakelijk voor het niet of  niet tijdig nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tengevolge  van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen ziekte, ongeval of andere niet  voorziene omstandigheden waardoor Rock City Brewing verhinderd mocht zijn haar  werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten. 

Elke aansprakelijkheid van Rock City Brewing is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag  van de betreffende opdracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar  hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal  het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 

Artikel 16: Geschillen 

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, is op alle met Rock City Brewing  gesloten overeenkomsten het Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in  Nederland. 

Artikel 17: Slotbepaling 

Vanaf de datum van depot van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel,  komen eerder door Rock City Brewing gehanteerde algemene voorwaarden te vervallen.